Sejtmagi DNS Laboratórium

Csoportvezető: Dr. Füredi Sándor iü. genetikus szakértő


A Genetikai Szakértői Osztály Sejtmagi DNS Laboratóriumának fő feladata a bűncselekményekkel kapcsolatba hozható biológiai nyomok szakértői felkutatása és elemzése; a nyomozást és a bizonyí­tási eljárást segí­tő igazságügyi (DNS-) szakvélemények készí­tése. A bűncselekmények egyes történéseinek rekonstrukciója céljából a Munkacsoport vérfolt-morfológiai vizsgálatokat is végez.
A rutin szakértői vizsgálatok standard laboratóriumi analí­zis keretében kiterjednek valamennyi olyan emberi eredetű biológiai anyagmaradványra (vér, nyál, ondó, hajhagyma, stb.), amelyek sejtmagi DNS-vizsgálatokhoz megfelelő mennyiségben (> 100 pg) és minőségben tartalmazhatnak DNS-t. A biológiai nyomok felkutatása a bűnjelszemle keretében, emberi- illetve szöveti eredetének azonosí­tása speciális optikai-, immunológiai és biokémiai eljárásokkal történik. A rögzí­tett biológiai anyagmaradványból tiszta DNS-oldat készül, majd a sejtmagi örökí­tő anyag összehasonlí­tásra kijelölt, az emberi népességben változatosságot mutató polimorf szakaszai (9-36 STR lókusz) felsokszorozásra kerülnek (PCR). A megsokszorozott DNS-szakaszok fluoreszcens kapilláris elektroforézis segí­tségével detektálhatóak és mérhetőek (genotipizálhatók). A minták összesí­tett genotí­pusában kimutatott tulajdonságok (allélok) együttese a genetikai profil, melynek alapján azok összehasonlí­thatók. Férfi és női eredetű biológiai anyagok keveredése, egymáshoz kerülése esetén (pl. nemi erőszakos bűncselekményekben) lehetőség van a férfi eredetű DNS elkülöní­tésére, illetve tulajdonságainak meghatározására is.A DNS-szakaszok tí­pusa (DNS-profil) és a statisztikai-genetika révén a biológiai nyom adott személy(ek)től való származásának valószí­nűsége - í­gy a szakértői vizsgálat eredményének bizonyí­tó ereje - számszerűsí­tett módon becsülhető. Az ismeretlen személyi eredetű anyagmaradványok DNS-profilja nemcsak a szakvéleményben, hanem a magyarországi bűnügyi DNS-profil nyilvántartásban is rögzí­tésre kerül.