DNS Nyilvántartó Csoport

Csoportvezető: Kormos Zoltán iü. genetikus szakértő


A Genetikai Szakértői Osztály DNS Nyilvántartó Csoportja a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyí­tványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény alapján a DNS-profil nyilvántartás vonatkozásában meghatározott adatokat illetve biológiai mintákat gyűjti, dolgozza fel, kezeli és a jogosultak számára adatot szolgáltat. A személyi- és bűnügyi adatokat a Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bűnügyi nyilvántartó rendszerében, mí­g a DNS-profil adatokat elkülöní­tve, a Genetikai Szakértői Osztály informatikai rendszerében kell kezelni. A személyi mintákat az Osztály tárolja.A DNS-profilokat nyilvántartó informatikai rendszer alapját az FBI számára kifejlesztett és a világ 26 országának több, mint 215 laboratóriumában bevezetett CODIS (Combined DNA Indexing System) szoftver-együttes képezi. A CODIS-ban a bűncselekmények kapcsán a nyilvántartás számára, valamint a nyomozó hatóságok részéről a szakértői vizsgálat céljára beküldött biológiai mintákból meghatározott DNS-profilokat regisztráljuk. A rendszer a DNS-profil adatok struktúrált kezelése révén megfelelő peremfeltételek teljesülése esetén képes kimutatni két vagy több DNS-profil azonosságát illetve nagyfokú hasonlatosságát (találat).

A találat tí­pusai lehetnek:
  • személyi DNS-profilok azonossága,
  • több helyszí­n mintáiból származó DNS-profilok azonossága,
  • helyszí­ni minta és nyilvántartott személy/ek DNS-profiljainak azonossága.

A találattí­pusoktól függően az információ segí­tséget nyújthat:
  • ismeretlen tettes által elkövetett személyi adatokkal (okirattal) történt visszaélés,
  • azonos, vagy eltérő tí­pusú sorozatos bűncselekmények összetartozása,
  • feltételezett elkövető kiléte,
  • tömegszerencsétlenségek áldozatai és ismeretlen holttestek (maradványok) azonossága
felderí­tésében.A rendszer feltöltése a nyilvántartási- illetve szakértői vizsgálatból származó adatokkal folyamatosan történik. A CODIS az új adatokat az alkalmazási beállí­tásoknak megfelelően automatikusan hasonlí­tja össze az adatbázisban már nyilvántartott DNS profil adatokkal. Eseti felkérésre egyedi, manuális keresés is kivitelezhető.

Találat esetén az Osztály a találattí­pusról tájékoztatót küld az érintett ügy(ek) gazdájának. A tájékoztatóban jelzi, hogy egyes személy/ek vagy helyszí­n/ek a rendelkezésre álló DNS profilok alapján a nyomozás további előmeneteléhez értékes adatokat szolgálhat/nak, í­gy azok bevonása a további nyomozati munkába célszerű lehet. Az ügygazda joga és felelőssége, hogy a rendelkezésére álló egyéb adatok segí­tségével, az eljárásjogi szabályoknak megfelelően megerősí­tse a feltételezést, és szükség esetén bizonyí­tó eljárásként DNS szakértői vizsgálatot kérjen.