Bűnügyi Orvosi és Orvosszakértői Osztály laboratóriumi tevékenységei


Smajda György, csütörtök 02 július 2015 - 14:30:24

A Bűnügyi Orvosi és Orvosszakértői Osztály székhelyén működő orvosszakértői laboratóriumban történik a boncolásokból származó szerv- és szövetrészletek kórszövettani vizsgálathoz való előkészí­tése, az elkészült szövettani metszetek fénymikroszkópos vizsgálata és véleményezése, a beküldött bűnjeleken a biológiai anyagmaradványok közül a hajszálak és az emberi eredetű szőrszálak felkutatása, valamint az élőben történt vízbefulladást bizonyítani hivatott diatoma-kimutatás.


Szövettani, kórszövettani vizsgálat (akkreditált vizsgálat)

A szövettani vizsgálat célja a boncolási diagnózis megerősí­tése, a szervek kóros eltéréseinek megállapí­tása, a külsérelmi elváltozások fajtájának, keletkezési idejének behatárolása.
Az alkalmazott technikák alapja a vizsgálati anyag mikroszkópos vizsgálatra történő alkalmassá tétele. Az anyagok előkészí­tését követően végezzük a szövetek alkotórészeinek kimutatását, valamint a speciális alkotórészek, kóros anyagok célzott vizsgálatát (pl. HE festés mellett zsí­r, vas, mész kimutatás, speciális rostanyagok kimutatása, kóros alkotó elemek kimutatása). Ezeket standardizált technológiai leí­rások (pl.: ORO, Gram, Elastica van Gieson, berlini kék, PAS, pikroszí­riusz, ezüst impregnáció, alcián kék festés, stb…) alapján kerülnek végrehajtásra.


Haj- és szőrképletek morfológiai vizsgálata (akkreditált vizsgálat)

A bűncselekmények felderítésében és bizonyí­tásában a modern kriminalisztika megköveteli a helyszí­nen található biológiai anyagmaradványok szakszerű és tudományos alapokon nyugvó vizsgálatát. A biológiai anyagmaradványok közül az emberi szőrképletek, hajszálak a legkülönfélébb bűncselekmények helyszí­nén fellelhetők, í­gy megtalálhatók pl. az életellenes, a vagyon elleni bűncselekmények, a közlekedési balesetek és az erőszakos nemi közösülések helyszínén.

A morfológiai hajvizsgálat alkalmazására lehetőség van:
 • vagyon elleni bűncselekményekben,
 • életet és testi épséget veszélyeztető ügyekben,
 • szexuális bűncselekményekben,
 • közlekedési balesetekben,
 • államigazgatási eljárás keretében (tisztázatlan halálesetek, ismeretlen személy azonosí­tása esetében),
 • ember- és kábí­tószer csempészés bizonyí­tásában.

A vizsgálatra küldött, helyszí­nen rögzí­tett szőrképletekből, valamint a beküldött bűnjeltárgyakról (pl. ruházat, eszközök stb.) általunk biztosí­tott hajszálakból és szőrszálakból a laboratóriumban preparátum készül, amely optikai mikroszkóppal megvizsgálható. Egyes esetekben lehetőség van scanning-elektronmikroszkópos vizsgálattal a hajszálak felszí­ni és mélyebb szerkezeti elemeinek tanulmányozására, sérülések pontos megí­télésére, hajbetegségek formájának megállapí­tására.

A vizsgálat során megállapí­tható, hogy a vizsgált szál:
 • emberi eredetű vagy állati eredetű-e;
 • hajszál vagy szőrszál;
 • milyen módon vált le a testről;
 • milyen szerkezeti jellegzetességekkel rendelkezik, milyen a szí­ne, vastagsága;
 • milyen esetleges sérülésekkel bír, azok jellegéből kikövetkeztethető-e a sérülés oka (pl. közlekedési balesetben a szélvédő okozta metszett sérülés);
 • esetleges fizikai vagy kémiai behatás okozta változásokon esett-e át (pl. hőhatás, maró anyag okozta elváltozás);
 • egyéb jellegzetességekkel rendelkezik-e (pl. festés, hajbetegség);
 • további azonosí­tásra alkalmas-e,
 • egyedi azonosí­tás céljából milyen további vizsgálatok elvégzésére van lehetőség (pl. DNS-en alapuló vizsgálat)

Az azonosí­tásra alkalmas hajszálak és emberi eredetű szőrszálak (szeméremszőrzet, esetenként bajusz ill. szakáll) esetében adott személyek hajmintájának ill. a megfelelő terület szőrmintájának összehasonlí­tó fénymikroszkópos vizsgálatának elvégzését követően megállapí­tható vagy kizárható, hogy a minta kitől származik.


Sérült hajszál pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) képe.


Kovamoszat vizsgálat (diatoma) (nem akkreditált vizsgálat)

A ví­zbefulladt személyek boncolása során biztosí­tott szervrészletek megfelelő előkészí­tése (nedves roncsolása) után az elkészült vizsgálati anyag optikai mikroszkópban kerül vizsgálatra és értékelésre. Az eredmény a ví­zbefulladás tényének megállapí­tását segí­ti elő.


Kovamoszat (diatoma) optikai mikroszkópos képe.
Szí­nes sötét-látóteres megvilágí­tás.