Forenzikus szakszótár A-Á


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:06:45A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsAFIS

Automatic Fingerprint Identification System – automatikus ujjnyomat azonosító rendszer.

Agglutináció

A vércsoport szerológiában használható antigén-antitest reakciók közül a vércsoport tulajdonság meghatározására, vagy egy vércsoport-antitest kimutatására leggyakrabban alkalmazott vizsgálati módszer. Az agglutináció alatt a sejtes elemek egyenletes szuszpenzióból történő visszafordíthatatlan kicsapódását értjük.

Agyag

A természetes eredetű szilikát ásványok fizikai aprózódása és kémiai mállása révén keletkező, finomszemcsés (2 ?m-nél kisebb), ún. agyagásványokból álló halmaz.

Ajaknyom

Az emberi ajkak lenyomata (vagy annak részlete). Az ajkak bőrfelületén található, viszonylag állandó (csak hosszú idő elteltével változó) ráncok, pórusok, sebek stb. olyan sajátosságok, melyek elhelyezkedése, mérete, formája egy adott személy behatárolását lehetővé teszik.

Aláírás

A kézírás speciális fajtája, az író személy hitelesítő jele, a saját kezűen leírt név valamely dokumentumon vagy levélen levő grafikai ábrázolása. Terjedelmében, automatizáltságában lényegesen különbözik a kézírástól, és gyakran nem esik egybe a személy nevének betű szerinti leírásával. Az aláírás attól függően, hogy az író személy melyik formát használja, lehet csak vezetéknév, vezeték és keresztnév, csak keresztnév, vezeték és keresztnév kezdőbetűje, vagy fordítva, valamint szignó. Valódiságát tekintve az aláírás lehet valódi (változtatás, torzítás nélküli és torzított), valamint hamisított.

Aláírás hamisítása

A saját névaláírás meghamisítása a saját aláírás torzításával az ún. autoforgerie. Célja elsősorban az aláírás későbbi letagadása. Hamis aláírás írható kitalált (fiktív) személy nevében, vagy valódi aláírás utánzásával. Ez utóbbi készülhet emlékezetből történő utánzással, lerajzolással előzetes gyakorlás nélkül vagy előzetes gyakorlással. A technikai eszköz(ök) segítségével történő aláírás hamisítás ismertebb módjai: hamisítás indigó segítségével, az átvilágítással-, átnyomással történő kopírozás, fénymásoló- vagy számítógéppel történő hamisítás.

Aláírásvizsgálat

Célja a kérdéses névleírás valódiságának megállapítása, illetve annak a ténynek a tisztázása, hogy az aláírás a névviselő kezétől származik-e, vagy a számításba vehető személyek közül írhatta-, írta-e valaki.

Alkohol

Az élvezeti, szeszes italok "fő hatóanyagtartalma", ha más elnevezés nem szerepel, etilalkoholt értünk rajta. A sörök 4-5 gramm, a borok 8-10 gramm, a likőrök 20-25 gramm, a vodka, konyak 32 gramm, a pálinka 30-50 gramm, a rum 40-65 gramm tiszta szeszt tartalmaznak deciliterenként. Koncentráció meghatározására élő személyek esetén vérből, vizeletből, kilégzett levegőből, esetenként nyálból; holttestek esetében vérből, vizeletből, agyvízből, epéből stb. van lehetőség.

Allél

A homológ kromoszómapárok ugyanazon helyein található, több változatban létező gének vagy DNS szakaszok (markerek) egyik formája, amely vagylagosan öröklődik.

Amiláz (Î?-amiláz)

A hasnyálban és a nyálban előforduló enzim, amely a növényi táplálékban található keményítő, valamint az állati táplálékban lévő glikogén illetve egyéb homogén poliszacharid bontására képes.

Aminosav (q-aminosav)

Az α-aminosavak olyan szerves vegyületek, amelyek molekulájában ugyanazon szénatomhoz egy bázisos (amino, -NH2) és egy savas (karboxil, -COOH) csoport, egy hidrogénatom és rendszerint egy R-rel jelölt szerves oldallánc [R-CH(NH2)COOH] kapcsolódik. Az aminosavak peptidkötésekkel összekapcsolódva rövid (oligopeptidek) vagy igen hosszú láncokat (polipeptidek) képezhetnek, amelyekből a fehérjék épülnek fel.

Anderson szekvencia, CRS (Cambridge Reference Sequence)

Az emberi mitokondriális genom első közölt nukleotid szekvenciája, melyhez a minta haplotípusát (más néven mitotípusát) hasonlítjuk, és az eltérő nukleotid pozíciókat jelöljük.

Antigén

Mindazon anyagok összessége, amelyek a szervezetbe jutva célzott ellenanyag (antitest) termelést váltanak ki.

Antigén-specifitás

Az a tulajdonság, melynek segítségével az antigén specifikus reakcióra tud lépni az ellenanyaggal.

Antitest vagy ellenanyag

A vérszérumban és egyéb testnedvekben antigén-inger hatására termelődő fehérjék, melyek azzal a sajátsággal rendelkeznek, hogy a kiváltó antigénekkel specifikus reakcióba lépnek.

Antropogén szennyezőanyagok

Az emberi tevékenységből származó hulladékok és melléktermék. Ilyen anyagok például: a salak- és fémszemcsék, a tégla­, cserép-, vakolat- és üvegtörmelékek, falfestékdarabok.

Anyagmaradvány

A bűncselekmények helyszínén, a sértettek, a gyanúsítottak környezetében fellelhetők olyan anyagi részecskék, amelyek jelenlétükkel bizonyíthatják a bűncselekmény elkövetését. A mindennapi életben előforduló valamennyi anyagfajta ide tartozhat. Leggyakrabban a környező tárgyainkat alkotó anyagokat értjük alatta, mint például festékek, műanyagok, üvegek, fémek, salakok, építőanyagok, oldószerek, üzemanyagok, olajok, textíliák, mosószerek, vegyszerek, talaj, növények.

Anyagvizsgálatok

Fizikai, kémiai és műszeres analitikai módszerek, amelyekkel meghatározhatók a mintaanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai, illetve elemi-, molekuláris- vagy fázis-összetétele. Az anyagvizsgálatok segítségével történik az egyes anyagmaradványok összehasonlító és azonosító vizsgálata. Megfelelő módszerek megválasztásával lehetőség van mikromennyiségű, sok esetben szabad szemmel észre sem vehető minták (mikro-anyagmaradványok) pontos összetételének meghatározására.

Apasági (anyasági) valószínűség

A vitatott apasági (anyasági) ügyekben felmerülő vélelmezett apa (anya) biológiai apasági (anyasági) valószínűségének százalékos kifejezése.

"a vizsgálat . . . mértékben alátámasztja azt a feltételezést, hogy"

A genetikai bizonyítéknak az adott hipotézisre vonatkozó mértéke. A valószínűségi hányados nagyságára nézve nincs kötelező érvényű nemzetközi ajánlás, a 2005-ben hatályba lépett DNS vizsgálatokra vonatkozó módszertani levél - nemzetközi gyakorlaton alapulva - legalább az ország lélekszámával megegyező vagy azt meghaladó nagyságú (LR 10 millió) értéket ír elő (konzervatív becslésnél LR 7 milliárd) a "kétséget kizáró" pozitív bizonyításhoz.

Azonosító szám

Az AFIS-rendszerbe bekódolt tízujjas ujjnyomatok emelkedő sorrendben lévő sorszáma, amely 12 számjegyből áll.

Azonossági pontszám

A daktiloszkópiai összehasonlító vizsgálat során, az ujjnyom töredéken és az ujjnyomaton látható sajátossági pontok kölcsönös meglétének mennyisége.


Ágazati tevékenység

A közfeladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek köre, a kormányzati tevékenységek osztályozási rendszere, a COFOG alapján.

Általános okmány

Az általános okmányok fogalomkörébe sorolhatók mindazok az okmányok, amelyek nem tartoznak a biztonsági okmányok csoportjába.

Ásvány(faj)

A földkéreg természetes eredetű, egynemű alkotórésze. Egy adott ásvány elsősorban szimmetriájával, szerkezetével jellemezhető, de kémiai összetétele, valamint fizikai tulajdonságai is jól meghatározottak (vagy egy jellemző tartományban változnak.) Az ismert ásványok száma kb. 3000, melyek közül kb. 300 mondható gyakorinak és ezek közül is csak mintegy 20-50 fordul elő jelentősebb mennyiségben a különféle talajokban.

Ásványolaj termékek

Ásványi nyersanyagokból (kőolaj, földiviasz, kőszén, tőzeg, fa) különböző eljárással, többek között részleges lepárlással és a nem kívánatos alkotórészek tisztításával nyert, többnyire folyékony halmazállapotú, különböző forráspont-tartományú, eltérő szénhidrogén-komponens összetételű termékek. Az ásványolaj termékekhez, valamint származékaikhoz tartozik pl. a petroléter (gazolin), motorbenzin, mosóbenzin, lakkbenzin, petróleum, Diesel-olaj, fűtőolaj, kenőolaj.

Ásványtársulás

Egy adott kőzet- vagy talajmintát, illetve építőanyagfajtát alkotó ásványfajok összessége.