Forenzikus szakszótár G-Gy


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:53:08A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsGalton-Henry ujjnyomat-osztályozási rendszer

Sir Francis Galton és Sir Edward Henry személyazonosítás céljából létrehozott ujjnyomat-osztályozási módszere, amely az ujjnyomatokon látható bőrfodorszál-rajzolatok mintázatán és különböző sajátosságain alapul. A XIX. sz. végén, a XX. sz. elején terjedt el világszerte, így Magyarországon is.

Gázkromatográfia (GC)

Olyan kromatográfiás (elválasztási) módszer, melynek során a mozgó fázis gáz, az álló fázis pedig egy olyan vékony réteg, amit vagy egy kis átmérőjű cső belső felületére, vagy a csőbe töltött szilárd anyagra vittek fel. Elsősorban gázok vagy hő hatására gőzzé alakítható vegyületek (ilyen tulajdonságúak pld. a kábítószerek többsége, ásványolaj termékek, de a vér is) elválasztására és mérésére alkalmas.

Gáztöltény

Olyan riasztótöltény, mely a szemre és a légutakra ingerlő hatást kifejtő adalékanyagot tartalmaz.

GC-MS

Olyan műszer együttes, amely egy összekapcsolt gázkromatográfból és tömegspektrométerből áll. Alkalmazása során egy többkomponensű minta esetén egy lépésben megvalósítható a vegyületek szétválasztása és egyenkénti azonosítása is. A GC-MS a kriminalisztikai célú analitika (mint például a kábítószer-vizsgálatok, égést keltő anyagmaradványok kimutatása, benzin- és gázolajminták vizsgálata, stb.) világszerte elfogadott és alkalmazott alapműszere.

Genetika

A biológiai tudományok azon ága, amely klasszikus értelemben az öröklődés és a variáció tanulmányozásával, általában egy adott gén funkciójának vizsgálatával foglalkozik. Az elmúlt évszázad során a genetika tudománya nagymértékben kitágult és más területekkel is átfedésbe került (pl. populációgenetika, viselkedésgenetika). A biokémia és a mikrobiológia eredményei hozzájárultak a gének kémiai természetének valamint replikációjuk és átadásuk módjainak tisztázásához, amivel utat nyitottak a molekuláris genetika tudományának kialakulásához.

Genom

Egy élő szervezet teljes örökítő anyaga illetve információja, amely a DNS-ben (esetenként RNS-ben) van kódolva, beleértve a géneket és a nem kódoló szekvenciákat is. Jelentheti egy kromoszómakészlet teljes DNS-szekvenciáját, illetve egyes sejtszervecskék saját genetikai anyagát (pl. mitokondriális DNS - mitokondriális genom). A genommal foglalkozó tudományág a genomika.

Genomika

A genomot és a gének kölcsönhatásait vizsgáló multidiszciplináris tudomány. Az élőlények genomjában rejlő információkat elsősorban az informatikai biológia alkalmazásával dolgozza fel.

Genome Project

Nemzetközi tudományos kutatási projektek, amelyek elsődleges célja az egyes fajok mintaként szolgáló egyedei DNS-ének (gyakorlatilag teljes genomjának) nukleotid szekvencia meghatározása és a gének fizikai és funkcionális szempontú azonosítása. Amikor egy szervezet genomjának szekvenáltságára utalnak, akkor egy sejt testi kromoszóma készletének és az összes ivari kromoszómának a szekvenciáiról beszélnek.

Genotipizálás

Az adott genotípus megállapítása, "allele calling". Technikai megoldására többféle lehetőség áll rendelkezésre.

Genotípus

Egy egyed genetikai felépítése, lényegében maga a genom illetve az egyed (vizsgálatba vont) génjeinek egyedre jellemző allélváltozat-együttese.

Gél

Szilárd anyag diszpergálása, kapcsolt molekuláinak lazán összetartott hálózata a folyékony diszperziós közegben. Liofil kolloid, amelynek részecskéi - hőmérsékletváltozás, molekuláris katalizátor vagy elektromos térerő hatására - kocsonyaszerűen szilárd anyaggá állnak össze (pl. zselatin). Szabad diffúziót gátló tulajdonságainak köszönhetően elválasztás-kémiai eljárások (kromatográfia, elektroforézis) közegeként is szolgál.

Gélelektroforézis

A DNS szétválasztására, koncentrációjának becslésére használjuk. Ha a DNS molekulákat velük összemérhető méretű pórusokkal rendelkező gélanyag egyik végébe helyezzük és a gélre feszültséget kapcsolunk, akkor megfelelő körülmények között a DNS-molekulák a gél pórusain keresztül bukdácsolva, kígyózva a pozitív pólus felé vándorolnak. A vándorlás sebessége függ a DNS molekula nagyságától, így a nagyobb molekulák lemaradnak a kisebbekhez képest. A gélben a DNS megfesthető.

Gén

Nukleinsav-szakasz, amely a szervezet működését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és előállításához szükséges információkat tartalmaz. A géneket az utódok a szaporodási folyamat során szüleiktől öröklik. Molekuláris biológiai értelemben a gén a DNS olyan része, amely RNS-sé íródik át (transzkripció), illetve ezen átírást közvetlenül vagy közvetve szabályozza. A fehérjeszintézis első lépésében (transzláció) az mRNS határozza meg a létrejövő fehérje elsődleges szerkezetét.

Gépírásvizsgálat

A gépírásvizsgálat elsősorban az írógép típusának, működési rendszerének (mechanikus, elektromechanikus, elektronikus), rendeltetésének (úti-, táska-, irodai, különleges rendeltetésű (szedő, okmánykitöltő, stb. írógép) megállapítására és a gépíró személyének behatárolására irányulhat. Általában megválaszolhatók azok a speciális kérdések is, melyek annak a megállapítására irányulnak, hogy a gépírás eredeti, másodlat, vagy másolat-e, az adott irat szövegrészei egyszeri, vagy többszöri gépbefűzéssel készültek, a gépírás hányadik másodlati példány, a gépelt szövegben találhatók-e utólag készült javítások, kiegészítések.

Grafikus kiértékelés

Két vagy több azonos körülmények között készült kromatogram komponensről-komponensre történő összehasonlítása, két vagy több minta azonosságának megállapítására.

Gyapjúszál

A juh bőréről összefüggően leválasztható szőrbundából készített természetes szál.

Gyorstesztek

Lehetnek kémiai reakción alapuló, gyors színváltozással járó előpróbák, illetve immunológiai sajátságokon - antigén-antitest specifitás, kötés - alapuló tesztcsíkok, tesztkártyák.

Gyulladási hőmérséklet

Az a legalacsonyabb hőmérséklet, amely szükséges az éghető gáz, gőz vagy por levegővel képzett robbanóképes elegyének meggyújtásához és tovább égéséhez.