Forenzikus szakszótár I-Í


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:53:21A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsIdegen anyagmaradvány

A bűncselekmények helyszínein, a sértettek, a gyanúsítottak környezetében fellelhető olyan anyagi részecskék (anyagmaradványok), amelyekről bebizonyítható, hogy nem azokból a tárgyakból származnak, amelyeken, illetve amelyekben megtalálták, és így további vizsgálatokkal eldönthető, hogy vannak-e valamilyen összefüggésben a kérdéses bűncselekménnyel. Fontos tárgyi bizonyítékok.

Igazságügyi (törvényszéki) genetika

A genetikai tudományok azon új, önálló szakterülete, ami a genetikai ismereteknek jogi eljárások és esetek során történő alkalmazását jelenti. Elsősorban a személy- illetve az egyed azonosságának és a származás-megállapításának céljából ad választ a biológiai anyagok és anyagmaradványok igazságügyi, kriminalisztikai szakértői kérdéseire. Az igazságügyi tudományokon belül szorosabb kapcsolata az igazságügyi orvostannal van, amely az igazságügyi tárgykörökben az orvosi tudományok felhasználásával tágabb értelemben foglalkozik. Habár a DNS szerepe nem túl régi a személyazonosság rendőrségi megállapításában, és történetileg a polimorf sajátságok (vércsoport- és HLA tulajdonságok, izoenzimek, stb.) vizsgálati tradíciójához köthető, a genetika-tudomány módszereinek felhasználása ezt, a komplex genetikai jellegek valamint a nem emberi eredetű biológiai anyagok vizsgálatát is felölelő területet a tradícionális igazságügyi orvostanhoz képest alapvetően és markánsan megkülönbözteti. A szakértői vélemények információi a nyomozás, és felderítés során éppúgy felhasználhatóak, mint a bizonyítási eljárásban.

Igazságügyi szakértő

Igazságügyi szakértő olyan szakértő személy, aki szakterületének megfelelő iskolai végzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkezik és szakértői tevékenységét az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételkor meghatározott szakterületen fejti ki.

Illegális laboratórium

Olyan helyiség vagy egyéb létesítmény, amelyet hatósági engedély nélkül, kábítószerek, illetve pszichotróp anyagok kémiai módszerekkel történő előállítására, vagy növényi eredetű nyersanyagokból fizikai módszerekkel végzett kivonására hoztak létre. Az illegális laboratóriumokban gyakorta a kábítószerek, illetve pszichotróp anyagok tablettázása, kapszulázása vagy egyéb módon történő fogyasztásra való előkészítése, kiszerelése is folyik.

Immerzió

Szilárd, átlátszó szemcsék eltérő optikai törésmutatójú közegbe (pl. olajba) történő helyezése (immerziós olaj).

Immunkromatográfia

Olyan analitikai technika, amely a szilárdfázisú, laterális kromatográfiát a specifikus immunkémiai kötések kialakításán alapuló, az antigén és az ellenanyag nem kovalens kapcsolódásából képzett immun-komplex elsődleges vagy az azt követő másodlagos reakciójával ötvözi.

Immunológia

A biológiai szervezetek immunrendszerével, a szervezet integritás- megőrzésének mechanizmusával valamint ezzel összefüggésben az "idegen"-ként felismert anyagok elleni védekezés folyamataival foglalkozik. Tágabb értelemben a fiziológia része, kísérleti eszköztára a sejtbiológia, biokémia, mikrobiológia és a molekuláris genetika területeiről származik.

Iszapoló ülepítés

Vizes öblítési-ülepítési lépésekből álló, minta-előkészítési eljárás, melynek révén az ásványszemcsék felületén megtapadt agyagos-humuszos hártyákat távolítják el a könnyebb optikai ásványhatározás céljából. Alapja az, hogy folyadékfázisban a különböző átmérőjű és sűrűségű szemcsék, a Stokes-törvénynek megfelelően, eltérő sebességgel ülepednek ki.

Izoenzim

Azonos enzimfunkcióval, de eltérő molekuláris szerkezettel rendelkező polimorf fehérjevariánsok, melyek speciális elektroforetikus vizsgálattal elkülöníthetők. Az izoenzimek katalitikus aktivitása, a szubsztrátum specifitása és a gátlókkal szembeni érzékenysége is különbözhet egymástól. Izoelektromos pontjuk alapján egymástól elkülöníthetők.

Írás

  1. Az emberi érintkezésben a beszédet kiegészítő eszközrendszer, a beszéd rögzített változata, amely írásjegyek és írásjelek segítségével lehetővé teszi a gondolatok maradandó rögzítését, ezáltal térbeli korlát nélküli közvetítését.
  2. A cselekvés eredményét tükröző íráskép.
  3. Írás, mint irodalmi alkotás.
  4. Iratok, igazolványok, okiratok közös elnevezése.
  5. Pénznek, érmének az értéket jelentő oldala.

Írásminták biztosítása

Spontán minták esetén fontos követelmény a valódiság, az hogy a kézírás / aláírás valóban attól a személytől származzék, akinek a nevén biztosítják. Törekedni kell arra, hogy kérdéses anyaghoz hasonló feltételek mellett készült, hasonló tartalmú, azzal azonos íróeszközzel, papírra írt dokumentum kerüljön vizsgálatra. Lényeges, hogy a spontán minta írástípusa a kérdéses anyagéval megegyező legyen, valamint a teljesség, azaz minden olyan variációt tartalmazzon, amilyen a kérdéses írásban megtalálható. A próba írásminták biztosításánál meg kell határozni a minta fajtáját (kézírás, aláírás, gépírás), az íratás módját, (diktálás, önálló fogalmazás, stb.) és az írás személyi, tárgyi feltételeit, (ki bonyolítja le a mintavételt, milyen papír, íróeszköz szükséges, stb.).

Írásminta vétel

A próbaírást a kérdéses irathoz hasonló papírra, vagy más felületre (pl.: tükör, fal, stb.) olyan íróeszközzel kell elkészíttetni, amilyennel a kérdéses írás készült. Írástípusban, szövegtartalomban (ügyelve a nyomozás érdekeire) és méretben azonos legyen a vitatott kézírással. A próbaíró személy a vitatott írást nem láthatja, a kérdéses szöveget diktálás útján kell íratni, változtatva az írás tempóját. Hosszabb szöveg esetén legalább háromszor, rövidebb szöveg esetén kb. tízszer kell a kérdéses szöveget leíratni. Az írásminta vételt záradék leíratásával kell befejezni, ahol a készítő első személyben fogalmazva tanúsítja, hogy a próbaírást hol, milyen körülmények között és mikor készítette, továbbá aláírásával látja el. A hitelesítést követően a próbaírást készíttetőnek a hivatalos iratok záradékolásának megfelelően fel kell tüntetni, hogy a próbaírást a jelenlétében, milyen utasítások alapján készítették. Aláírás mintákat a kérdéses névleírással azonos írástípussal, hasonló papírra (sima, vonalas, négyzetrácsos stb.) hasonló íróeszközzel, megfelelő méretben, több lapra, laponként 15-20-szor kell leíratni a névtulajdonossal, ill. a számításba vehető személyekkel. Gépírásminták felvételekor a gépírásmintának tartalmaznia kell a billentyűzeten található összes betűt, számot és jelet sorrendben, egymás után 4-5-ször leütve, hosszabb szöveg esetén összefüggő, nagyobb részeket is le kell gépelni.

Írás változatai

A kézírások (aláírások) íróeszközzel (toll, ceruza, stb.) vagy más eszközzel (ecset, véső, stb.) készülnek. Az írógéppel, számítógéppel, bélyegzővel, nyomdai úton, fotó eljárással, összevágással, sablonnal, stb. készített írásokat technikai eljárással készült írásoknak nevezzük. Az írások lehetnek szabad szemmel láthatóak és láthatatlanok (pl. írásbenyomódás). Eredetük szerint az írások eredeti példányok, másodlatok (az eredetivel egy időben, pl. indigóval készítettek) vagy másolatok (az eredetiről utólag készített példányok). Az írások készülhetnek nemzeti vagy másféle ábécével (gyors, vak, morze, stb.), folyóírással, vagy nyomtatott írástípussal, kis-, vagy nagybetűkkel. Kivitelezésük szerint természetes vagy változtatott (álcázott, torzított), valódiságukat tekintve valódi vagy hamisított írásokról beszélünk.

Írásvizsgálat

Feltételezett jelentőséggel bíró (pl. bűncselekmények előkészítése során keletkezett, bűncselekmények eszközéül használt, annak leplezését szolgáló, a vizsgált esemény tisztázását elősegítő, stb.) írások és anyagok szakértői vizsgálata.

Írásvizsgálat anyagai

Az írásszakértői vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok, anyagok összessége.
Kérdéses (vitatott, inkriminált) anyag: az írásvizsgálat tárgyát képező, a vizsgált ügyhöz kapcsolódó dokumentum, irat, melyből tartalmi, személyi és tárgyi vonatkozású információk meríthetők.
Összehasonlító anyagok:
  • az ún. spontán írásminták olyan írásos anyagok, amelyeket a számításba vehető személy(ek) nem a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban készített. (pl.: munkahelyi önéletrajz, magánlevelezés, személyi igazolványkérő lap, lakcímbejelentő lap, stb.);
  • próba írásminták az írásszakértői vizsgálat céljára készített írásos anyagok.

Írásvizsgálat tárgyainak biztosítása

A nyomozási cselekménytől és az írást hordozó anyagtól függően történik. A fényképezés (áttekintő és méretarányos részletfelvételek készítése), az írások legfontosabb tulajdonságainak jegyzőkönyvi leírása, rögzítése [ilyen, pl. az írás megnevezése (levél, utalvány, stb.)], az íráshordozó anyag tulajdonságai (méret, szín, stb.), egyéb tulajdonságai (a papír hajtogatásának módja, szennyezettsége stb.)]. Az eredetben történő biztosítást károkozás nélkül kell elvégezni, védeni kell minden olyan hatástól, mely eredeti állapotában változást idézhet elő, ezért nem szabad összefogdosni, feliratot, jelzést feltüntetni rajta, megrongálni, erős fény, nedvesség hatásának kitenni, eltépett állapotban talált anyagrészeket összeragasztani, eredeti hajtogatásuktól eltérően összehajtogatni, stb.