Forenzikus szakszótár L


Smajda György, hétfő 16 február 2015 - 23:53:41A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsLábnyom

Lábbelivel fedett lábbal vagy mezítláb, a természetes talajtakarón vagy bármilyen mesterségesen felületen létrehozott nyom. A szakértő a lábnyom külső alakbeli sajátosságait, méreteit és részletbeli sajátosságait, valamint azok alakbeli és méretbeli eltéréseit vizsgálja annak megállapítása céljából, hogy azt az illető személy lába vagy a tulajdonát képező lábbeli hozta-e létre. A lábbeli nyomban tükröződő, a lábbeli járófelületének méretét, formáját, mintázatát jellemző, valamint a gyártás-, használat-, különböző javítások során létrejött elváltozások, a mezítláb létrehozott nyomokban pedig az emberi láb jellemzői, a sarok, híd, talp mérete formája, az ujjak elhelyezkedése, bőrkeményedések mérete, elhelyezkedése, a bőrfodorszál rajzolatok sajátosságai adnak alapot a vizsgálatokhoz.

Látens nyom

Szabad szemmel nem látható nyom. A daktiloszkópiai vizsgálatok alkalmával a bűncselekmények helyszínén előhívott és rögzített ujj- és tenyérnyom töredékek, illetve a nyomszakértői vizsgálatok során ultraibolya vagy infravörös fényben rögzített lenyomatok (lábbeli, futófelület, stb.).

LCN- (Low Copy Number) DNS

A kriminalisztikai minták között gyakran előforduló mintatípus, melyekből a kinyert (v. kinyerhető) DNS mennyisége a vizsgálni kívánt markerek tekintetében csak kis számú (néhány tucat) kópiát tartalmaz. Nagyrészt a biológiai mikronyomok (látens biológiai szennyeződések, érintés-nyomok) kategóriájába tartozó anyagmaradványokat jelenti. Jellegéből fakadóan az átlagos bűnügyi mintáktól is eltérő vizsgálati stratégiát, preparatív eljárásokat és kiértékelési módszert igényel.

Levegőalkohol koncentráció

A kilégzett levegő alkoholtartalma, melynek mértékegysége: milligramm/liter. Meghatározása részben kémiai módszerrel (a 4/1981 (II.16.) számú BM utasítás alapján bevezetett Spiratest alkalmazásával) történik, ami az esetleges alkoholos állapotot jelzi, de önmagában nem bizonyító erejű, mert más anyagok (ún. redukáló anyagok) is színelváltozást eredményezhetnek. További mérési lehetőség a 35/1995., 17/1996. és 31/1998. ORFK intézkedéseivel előírt mérőberendezések alkalmazása helyszínen LION, telepített helyeken pedig az Alkomat vagy SERES típusú készülékekkel. Telepített készülékek alkalmazásakor egyenletes, legalább három másodpercig tartó, és legalább kettő liter mennyiségű levegő fújás szükséges az értékelhető eredmény eléréséhez.

Légfegyver

Sűrített levegővel, vagy egyéb sűrített gázzal működtetett puska vagy pisztoly, melyből 7,5 Joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék lőhető ki.

LIMS

Laboratóriumi informatikai vezérlő (management) rendszer, mely a használt adatbázisok (vizsgálatok, berendezések, műszerek adatai) összeköttetését, strukturálását, rendszerben történő alkalmazását teszi lehetővé. Jelentős szerepet játszik a digitális dokumentáció illetve adatvédelem biztosításában is.

Lobbanáspont

Az a legalacsonyabb hőmérséklet, amelynél adott körülmények között a tűzveszélyes folyadékból annyi gőz keletkezik, hogy a körülötte lévő levegővel elegyedve a föléje tartott gyújtólángtól, vagy szikrától a folyadék egész felületére kiterjedően, első ízben fellobban anélkül, hogy maga a folyadék meggyulladna.

Lókusz

Egy gén, illetve egyedi szakasz fizikai helye a nukleinsav molekulán belül, tulajdonképpen a kromoszómán. Egy gén alléljei a homológ kromoszómák azonos lókuszán helyezkednek el.

Lövedék

A lövedék a lőszernek az a része, amely a fegyver csövéből kirepül. Típusai: ólom, tele-köpenyes, részben köpenyes (expanzív), sörét. A tele-köpenyes lövedék külső részét kemény fémköpeny fedi. A részben köpenyes lövedék esetében a kemény fémköpeny orr-részét megnyitották a nagyobb roncsoló hatás elérésének céljából (vadászat). Hadi célokra több különleges rendeltetésű lövedéket alakítottak ki (fényjelző, gyújtó, stb.).

Lövési elváltozások

A kilőtt lövedékek által okozott ún. alapvető lövési elváltozások tárgyakba, testbe csapódás után keletkeznek. A lövedékek tárgyakba, testbe behatolási pontja a bemeneti nyílás. Ha a lövedék áthalad a céltárgyon, akkor átmenő lőcsatorna, ha megreked tárgyban, úgy vaknyílás (vak lőcsatorna) keletkezik. A lövedék tárgyból való kilépési pontja a kimeneti nyílás. Ha a lövedék érinti a tárgyat, akkor annak felületén ívelt, vájatszerű sérülést okoz, ún. horzsolásos lőcsatorna jön létre. A közvetlenül kilőtt lövedék bemeneti nyílása általában kör alakú. Előfordul olyan lövés, amikor a kilőtt lövedék valamilyen tárgyon irányt változtatva éri a céltárgyat és azon szabálytalan alakú bemeneti nyílást okoz. Az ilyen lövedéket gurulatos lövedéknek, a lövést gurulatos lövésnek nevezzük. A kilőtt lövedék okozta elváltozások mellett jelentősek azok a kiegészítő lövési elváltozások (másodlagos lőtényezők), melyeket a lőporgázok, a lőporfüst, a kirepülő lőporszemcsék stb. okoznak. Ezek elsősorban a közelről leadott lövések kimutatásában jelentősek. A lőporfüst lecsapódás, illetve a részben elégett lőporszemcsék kimutatásával igazolható az érintő, illetve közeli lövés. (A közvetlen közelről, rászorított csőtorkolattal leadott lövéskor a tárgy felületén leképződhet még a fegyver csőtorkolatának képe is.) A fegyvercsövön áthaladó lövedék magával ragadja a csőben levő szennyeződéseket (olaj, lőpormaradványok), melyek a becsapódáskor a bemeneti nyílás szélén lerakódva törléses gyűrűt hozhatnak létre. A törléses gyűrű vizsgálata lehetőséget adhat a lövések sorrendjének meghatározására.

Lövés tényének megállapítása

A fegyverek vizsgálata során a csőben visszamaradt szennyeződések vegyszeres vizsgálata ad lehetőséget a lövés tényének megállapítására. A fegyverből leadott utolsó lövés konkrét időpontjának meghatározására nincs lehetőség.

Lőfegyver

Olyan eszköz, amelynek csövéből valamilyen gáz (sűrített levegő, lőporgáz, stb.) segítségével 7,5 Joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú lövedék lőhető ki.

Lőfegyver fődarab

A fegyvercső, a fegyver alkatrészeket összefogó tok, a zár (zárdugattyú, szán), a betétcső és a váltócső.

Lőszer

Olyan egybeszerelt (töltényhüvelybe szerelt) töltény, mely lövedéket, lőport és gyúelegyet (csappantyút) tartalmaz.

Lőszerelem

Lőszer-alkatrész, melyek a lőpor (füstös, illetve gyérfüstű), a töltények összeállításához illetve újratöltéséhez használt gyúelegyes töltényhüvely (perem- illetve központgyújtású), és a csappantyú.

LSD

Kábítószer, melynek elnevezése a hatóanyag kémiai nevéből - lizergsav-dietilamid - származik. Hatásos adagja a legtöbb közismert kábítószerénél nagyságrendekkel kisebb. Legelterjedtebb megjelenési formája az ún. LSD bélyeg, amely rendszerint perforált szélű, általában 8 x 8 mm nagyságú, színes mintás papírlapka. Előfordul azonban apró színes granulátumok, mikro-tabletták formájában is.