Forenzikus szakszótár S-Sz


Smajda György, szerda 24 június 2015 - 16:50:49A-Á
B
C-Cs
D
E-É
F
G-Gy
H
I-Í
J
K
L


M
N
O-Ó
Ö-Ő
P
R
S-Sz
T-Ty
U-Ú
Ü-Ű
V
Z-ZsSajátossági pont (minucia)

A kéz és az ujjak belső oldalán szabályosan elhelyezkedő bőrfodorszálakon látható elágazások, szigetek, villák, pontszerű képződmények, megszakadások, jellegzetes kezdő és végpontok, átmenő fodorszálak, zárt és nyitott delta.

Savanyú foszfatáz (AcP)

Sokféle szöveti eredetű izoenzim keveréke, amelyek többsége a lizoszómában található. Igazságügyi szempontból a szérumban nagy koncentrációban előforduló vörösvérsejt- illetve a prosztata eredetű izoenzim vizsgálata játszik szerepet.

Savas-lúgos kémhatás

A savak (sósav, kénsav, salétromsav) klasszikus értelemben azoknak a kémiai vegyületeknek a neve, amelyek vizes oldata ionos kötésű hidrogénatomokat tartalmaznak, vagy amelyeket a fématomok sók képződése közben helyettesíthetnek. Vizes oldataik többnyire savasan reagálnak, azaz a kék lakmuszt vörösre festik, vagy elszíntelenítik a vörös fenolftaleint. A savak erősségének szokásos mértéke vizes oldatban a pH. A vizes oldatnak savas a kémhatása, ha pH-értéke kisebb, mint 7. A bázisok (nátrium-hidroxid, kálium-hidroxid, ammónia) savval való közömbösítésekor só keletkezik, vizes oldataikban hidroxid-ion van jelen. A bázisok oldatai (lúgok) alkalikusan reagálnak, azaz a vörös lakmuszpapírt kékre, a színtelen fenolftaleint lilára festik. Az oldat kémhatása lúgos, ha pH-értéke nagyobb, mint 7.

Sejtbiológia

A sejtet mikroszkópos és molekuláris eljárásokkal, egysejtű és többsejtű organizmusok szintjén tanulmányozó tudomány. A sejtek fiziológiájával, környezeti interakcióival illetve a sejtek szerkezetével, a sejtszervekkel és azok működésével valamint a sejtélet ciklusaival, a sejtosztódás és a sejthalál folyamatával foglalkozik.

Sejtlízis

A sejtmembrán illetve sejtfal roncsolása, a sejttartalom oldatba vitele.

Sejtmagi DNS (nDNS v. nuDNS)

Az eukarióta szevezetek sejtmagjában található, a genom túlnyomó többségét jelentő DNS. Jellemzően az ivaros szaporodáson keresztül öröklődik. Az igazságügyi genetikai vizsgálatok leginkább vizsgált polimorfizmusait tartalmazza. (Vö. mitokondriális-DNS)

Síküveg

Olyan üvegtermék, amely az üvegolvadéknak gépi úton történő síklappá húzásával készül egyenletes vastagsággal, mindkét oldalon sík, illetve sima felülettel.

SOP (Standard Operating Protocol)

Minőségügyi előirat, az adott eljárás, folyamat illetve laboratóriumi vizsgálat standardizált kivitelezéséhez, megvalósításához esetenként interpretálásához szükséges elvek, feltételek, követelmények dokumentációja. A minőségirányítás nélkülözhetetlen eleme.

Speciális fóli

Az elemi szálak kriminalisztikai nyomrögzítésének legcélszerűbb eszköze. Átlátszó, ragasztós, szendvicsszerkezetű fólia, amelynek ragasztós felületére a mikro-anyagmaradványok könnyen feltapadnak és eredeti állapotukban ez által vizsgálhatók.

Speed por

A speed por néven (többnyire papírlapból vagy alufóliából jellegzetesen hajtogatott ún. pakettekben) árusított kábítószer, általában amfetamint és koffeint tartalmazó por. Színe lehet fehér, sárga, rózsaszínű vagy barna. Az anyagon általában érezhető az amfetamin jellegzetes szaga. A port szájon át szedik (pl. italba keverve), orrba szippantják vagy injekciózzák. A pakettekbe kiszerelt por általában 5-30 % amfetamint tartalmaz.

Spektrofotométer

A spektrofotometriai vizsgálathoz készített berendezés.

Spektrofotometria

Anyagminták azonosítására alkalmas műszeres analitikai technika, amely a vizsgálandó anyag és az elektromágneses sugárzás közti kölcsönhatáson alapul és a spektrálisan felbontott sugárzás intenzitás-eloszlásának mérésével foglalkozik. A vizsgálandó anyag részecskéit az elektromágneses sugárzással gerjesztjük. Ezen kölcsönhatás eredményeképpen az anyagon áthatoló (abszorpciós spektrofotometria), illetve arról visszaverődő, szóródó sugárzásban (reflexiós spektrofotometria), vagy a gerjesztés következtében az anyag által kibocsátott sugárzásban (emissziós spektrofotometria) a vizsgált anyagról kémiai, szerkezeti információ tárolódik. Ezt megfelelő detektorok és jelfeldolgozó egységek segítségével - melyek a spektrofotométer részét képezik - alakítunk át az anyagra jellemző spektrummá. Sok részterülete van az alkalmazott sugárforrás és detektor energiatartományától és érzékenységi tartományától függően.

Spektroszkópia

Az a tudományág, amely különböző fajtájú molekulák, ionok, gyökök, atomok jellemzésével foglalkozik spektrumuk felvétele és kiértékelése útján.

Spektrum - színkép

Legáltalánosabb értelemben dolgok, vagy tulajdonságok nagyság szerinti elrendezése, de a fogalmat módszeresen csak bármely fajta sugárzás, hullám (pl. fény, fotonok, hang) vagy más elemi részecskék, stb. a hullámhossz, rezgési frekvencia, tömeg, vagy más jellegzetes mennyiség függvényében való ábrázolásával kapcsolatban használják. Egyes műszeres analitikai vizsgálatokban kapott spektrumok (pl. infravörös spektrum, tömegspektrum, stb.) a vizsgált vegyületre "ujjlenyomat" szerűen jellemzők, így azokkal a vegyületek azonosíthatók.

STR-lókusz (Short Tandem Repeat)

Rövid, tandemszerűen ismétlődő szekvenciákat tartalmazó, gyakran polimorf DNS szakaszok. Elnevezésük a fizikai elhelyezkedés (kromoszómális lokalizáció) és az ismétlődő egységek száma alapján történik. A "vWA (16/16)" azt jelenti, hogy a mintahagyó személy homozigóta, a DNS vWA elnevezésű szakaszán egymás után tizenhatszor ismétlődő - egyébként négy bázispár hosszú - egységgel rendelkezik. A "D7S820 (8/11)" azt jelenti, hogy a mintahagyó személy heterozigóta, a 7-es kromoszóma 820. STS elnevezésű szakaszán az egyik allél egymás után nyolcszor-, a másik allél tizenegyszer ismétlődő - egyébként négy bázispár hosszú - egységekkel rendelkezik.

STS (Sequence-Tagged Site)

Viszonylag rövid, 200-500 bázispár hosszú, ismert lokalizációval és nukleotid szekvenciával rendelkező szakasz, amely a genomban egyszer fordul elő.

Szakértő

Különleges szakértelemmel rendelkező személy valamely bizonyítandó tény megállapításához, vagy megítéléséhez.

Szakértői vélemény

A szakértői vizsgálatok deklarált szakmai és formai követelményeknek megfelelő dokumentációja. A feltett kérdéseket a szakértő a szakterületnek megfelelő hipotézisekként kódolja, majd tudományos módszerekkel vizsgálatokat (nem tudományos kísérleteket) végez, amelyek eredményét a kérdező számára dekódolja. A szakértői vélemény gyakorlatilag tehát a szakértő számára feltett kérdésekben megfogalmazott hipotézisek alátámasztását, illetve elvetését szolgáló eljárások és vizsgálatok konkludálása, egyúttal azonban interpretálási korlátja is. Fentieknek megfelelően a feltett kérdésnek nem szükségszerűen tudományosnak, azonban egyértelműen (egyetlen, egymást kizáró hipotézis-párra vonatkozónak) értelmezhetőnek kell lennie. A szakértői válasz azonban nem nélkülözheti a megfelelően szigorú és tárgyilagos szakmai-tudományos fogalomrendszer alkalmazását, amelynek a laikus számára történő, nem megfelelő egyszerűsítése számos félreértelmezést vagy tévedést okozhat.

Szájnyálkahártya-törlet

Nyilvántartási célokra törlőpálcára biztosított minta, a szájnyálkahártya alapos kitörlésével kapjuk.

Származási valószínűség

Egy adott nyom adott személytől vagy személyektől való származásának Bayes-elvű a posteriori valószínűsége. A származási valószínűség a származási (pl. genetikai) vizsgálat eredményéből kalkulált valószínűségi hányadosból és az a priori valószínűségből számítható ki.

Szedimentológia

Ezen tudományág (üledékföldtan) a recens üledékek és üledékes kőzetek olyan tulajdonságait vizsgálja (pl.: szemcsenagyság-eloszlás, rétegződési típus), melyek alapján az üldékek/kőzetek képződési viszonyaira/környezetére (pl. vízmélységre, vízmozgásra, környezeti hőmérsékletre) lehet következtetni.

Szekuritüveg

Edzett biztonsági síküveg (biztonsági síküveg). Olyan egyrétegű üveg, amely az üvegtábla felhevítése és hirtelen hűtése útján mesterségesen elért nagy mechanikai feszültségkülönbségeket tartalmaz. Az így edzett üveg ellenálló lesz igen nagy ütésekkel és gyors hőmérséklet-ingadozásokkal szemben. Ha túl nagy ütés, nyomás vagy túl nagy hőmérséklet-ingadozás következtében mégis összetörik, akkor sem szilánkokra, hanem apró, tompított élű szemcsékre bomlik fel. Hőkezelés után a biztonsági síküveg tábla nem munkálható meg.

Szekvenálás, DNS szekvenálás

Egy adott DNS szakasz nukleotid bázisainak sorrend-meghatározására szolgáló, különböző elven és detektáló berendezéseken alapuló eljárások összefoglaló megnevezése. A módszerek és műszerek fejlesztésével napjainkra már több Genome Project (pl. ember, kutya, egér) befejeződött, de számos további projekt indult el. Laboratóriumunkban a lánc-terminációval járó ciklus szekvenálás egyik alternatíváját, az ún. "dye-terminator" szekvenálást alkalmazzuk.

Szekvencia

Sorozatot jelent, másodlagos értelmezése a nukleotid szekvencia címszó alatt érhető el.

Szekvencia illesztés

A detektált nukleotid szekvenciák egymással történő szoftveres összehasonlítása.

Szemcsenagyság-eloszlás

Az általában nedves szitálással elválasztott, különböző szemcseméretű mintarészleteknek az egész mintához viszonyított, százalékos tömegarányaiból képzett adathalmaz (szemcsenagyság-eloszlási diagram). Az üledékképződési környezetről nyújt információt (szedimentológia). Többnyire a laza szerkezetű talaj- és törmelékanyagok (pl. sóder, homok) összehasonlító vizsgálata során használható tulajdonság.

Személyazonosítási valószínűség

Egy adott nyom adott személytől vagy személyektől való származásának valószínűsége. DNS alapú személyazonosításban olyan arányszám, amely megmutatja, hogy mennyi annak a várható esélye, hogy adott személyektől különböző, (genetikailag) független (rokonsági viszonyban nem álló) személyek is rendelkezhetnek a nyomból kimutatott tulajdonságegyüttessel.

Szerológia

A vérszérum és a vér alakos (sejtes) elemeinek tulajdonságait illetve polimorfizmusát immunológiai, biokémiai módszerekkel vizsgáló tudományterület. Igazságügyi alkalmazása a múlt század elejétől jellemző, eljárásai a vörösvértestek vércsoport tulajdonságainak, szérum fehérjék, HLA tulajdonságok és enzim polimorfizmusok meghatározására adnak lehetőséget. Igazságügyi, kriminalisztikai alkalmazását napjainkra az érzékenyebb és informatívabb DNS-vizsgálatok kiszorí­tották (vö. hemogenetika).

Szerves extrakció

A megoszlás kémiai jelenségén alapuló DNS tisztítási eljárás. A proteolítikus emésztés után a vizes oldatot szerves oldószer-fázissal (fenollal) egyesítjük, majd intenzív fizikai hatás (keverés) után az egymással csak nagyon kis mértékben elegyedő fázisokat elkülönítjük (centrifugálás). Ennek hatására kialakul egy látható határfelület a nehezen elegyedő (felső) DNS-oldat (vizes fázis) és a fehérjéket, valamint fenolt tartalmazó alsó fázis között. A felső fázis leszívásra kerül, abból további DNS-vizsgálatokat végzünk, az alsó fázis megsemmisítésre kerül.

Szervetlen összetétel

Az anyagnak az a tulajdonsága, hogy milyen kémiai elemeket, és azokból mennyit tartalmaz.

Szilikagél alapú affinitás tisztítás

A DNS tisztításához alkalmazott eljárás, melynek során a szilikagél megköti a DNS-t, a feltáró oldat az egyéb összetevőkkel, szennyezéssel együtt eltávolítható.

Színindex

A vizuális szín objektív, számszerűsített leírására szolgáló jelcsoport, melynek meghatározása egy szabványos, összehasonlító színhatározó kulcs alapján történik. Alkalmazása többnyire a forenzikus geológiai vizsgálatok (pl. talajvizsgálat) során történik.

Szofita izzó

Egyes gépjármű típusokon alkalmazott izzó, mely nem körte alakú, hanem hengeres, és az izzószál a henger hossztengelyében helyezkedik el. Az érintkező fémkupakok a henger végein vannak. Ilyen izzókat helyzetjelző-, irányjelző-, fék-, esetleg tolatólámpaként alkalmazhatnak.

Szövettan

A biológiai tudományok azon területe, mely az élő vagy elhalt személyekből (személyekről) származó szerv és szövetrészleteket; testváladékokat; a sejtekben és szövetekben végbemenő kóros folyamatokat mikroszkóposan vizsgálja.

Szövettani festési eljárások

A szövettani készítmény (preparátum) elkészítésének utolsó előtti fázisa, melynek során a paraffinos blokkból készített metszeteket megfelelő, természetes úton vagy szintetikus eljárással előállított festékekkel kezeljük, így a sejteket és szöveteket felépítő struktúrákat, valamint a bennük kialakult kóros elváltozásokat a mikroszkópos vizsgálat számára láthatóvá tesszük. A legáltalánosabban használt összetett festési eljárás: a hematoxilin - eozinfestés. Szükség lehet az ún. zsírembólia fennállásának szövettani kórismézésére; ilyen esetekben apró zsírcseppecskék zárják el bizonyos szervek (tüdő; agy) apró ereit; e zsírcseppecskék láthatóvá tételére az Oil-Red-O festést használjuk. A sérülések idősségének meghatározására viszonylag tág idő - intervallumban az ún. Berlini-kékfestés (vas-festés) alkalmazható, az eljárás során a vérfestékből kiszabaduló és a vérzések széli részein 24-36 óra eltelte után megjelenő, vastartalmú anyaggal bíró sejtek mutathatók ki, melyek megjelenése aktív sejt tevékenységhez kötött.

Szövettani preparátum

Szabványos (75x25 mm) méretű, 1 mm vastagságú üveg lemezre felhúzott, a mikroszkópos vizsgálat céljára alkalmassá tett szerv-részlet, mely az eltávolított szervrészletből meghatározott idejű, vegyszer- és műszerigényű munkafolyamatok során készül.

A munkafolyamat lépései:
  1. a vizsgálatra küldött szervrészlet indítása (megfelelő méretűvé alakítása);
  2. víztelenítés: az anyagban lévő víz fokozatos kivonása vízelvonó szerekkel;
  3. paraffinos blokkok készítése: az anyag paraffinba ágyazása;
  4. metszés: néhány mikron vastagságú metszet készítése mikrotommal;
  5. festés: a sejtek és szövetek kezelése megfelelő festékekkel;
  6. víztelenítés-derítés: az anyag vizsgálatra való alkalmassá tétele;
  7. lefedés.

Szubsztancia

Anyag, gyógyszergyári, feketepiaci, ill. egyéb eredetű, de nem humán szervezetből származó készítmény. A szubsztancia kábítószerre történő vizsgálatára a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, biológiai mintákra az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet illetékes.